Om Organisationen Skovly

Om Organisationen Skovly

Organisationen Skovly er et professionelt anbringelsestilbud for børn, unge og voksne ml 7-30 år. Organisationen består af socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og 2 dagbehandlingstilbud. Vi er et fagligt funderet tilbud med mange års erfaring og viden om vores målgruppe og deres behov. Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret og ressourcefokuseret udgangspunkt og vores pædagogiske indsats er afstemt efter den enkelte borgers behov, trivsel og udviklingsmuligheder

Skovly visiterer ikke børn og unge med:
Aktivt Stofmisbrug
Kriminel baggrund
Voldelig adfærd

Børneråd

Vi har et børneråd bestående af repræsentanter fra opholdsstedets afdelinger. Vi ser det som en lærende og demokratisk proces i forhold til at kunne være medvirkende til at påvirke og være medbestemmende på beslutninger. Vores børneråd har været aktive beslutningstagere omkring så forskellige ting som indkøb af aktiviteter, multimedie kontrakter, sengetider og madplaner.

Personale

I orgnaisationen Skovly har vi ansat en kombination af pædagogisk og praktisk uddannet personale. Vi vægter at vores målgruppe møder de nuancer og forskelligheder  vi som mennesker besidder. Vi tror på, at det skaber grobund for varierende relationer på tværs af vores målgrupper.

For alle vores personaler gør det sig gældende, at de har en bred erfaring og besidder de faglige kompetencer og kvaliteter vi som professionelt tilbud anser som vigtige i forhold til arbejdet med vores målgruppe. 

Vi er optaget af løbende opkvalificering af vores personaler, både som fælles kompetenceudvikling og vidensdeling i form af ekstern supervision, fagligt relevante forløb og som mere individuelt tilrettelagt forløb, der gavner tilbud

Barnet/den unge/den voksne

Når man flytter ind på et af vores tilbud, er der sammen med forældre, kommune og barn/ung / voksen udarbejdet en plan for hvad det er den enkelte har behov for hjælp til. Pædagogerne vil fra starten af ,være optaget af at hjælpe og støtte barnet/den unge /den voksne i at føle sig tryg og inkluderet. Man skal altid have mulighed for at gå til pædagogerne i tilbuddet med de behov,tanker og følelser man har. Som barn/ung vil man have en kontaktperson som  kan hjælpe en med både praktiske og personlige emner.

Vi støtter op om kontinuerlig skole/uddannelsesforløb samt fritid og jobaktivitet.Der er fokus på ADL træning afstemt efter den enkeltes niveau. Der er mulighed for deltagelse i flere aktiviteter i form at leg, sport og spil. 

Forældresamarbejde

Forældre samarbejdet er på vores tilbud særdeles vigtigt. Vores erfaring fortæller os, at når vi og forældre samarbejder og er i dialog omkring barnet/den unge /voksne  skabes der trivsel og rum til at den enkelte kan udvikle sig. Som forælder skal man opleve sig involveret og inkluderet.

Der lægges op til et inkluderende samarbejde, som blandt andet bygger på udveksling af informationer og åben dialog. Der afholdes halvårlige statusmøder hvor forældre deltager. derudover er der flere sociale arrangementer på vores tilbud for vores målgruppes familie.